Изорана нива

Земеделие и животновъдство

Земеделие и животновъдство

Нужда от собствено земеделие и
животновъдство

С цел да се превърнем в успешна компания, през изминалите години модернизирахмe и разширихме своето производство. Този процес на подем ни изправи пред трудности, свързани с доставянето на качествено сурово краве мляко. За решението на този проблем, още през 2003 г. започнахме развитие на млечното говедовъдство и обработването на земеделска земя, като тези две дейности са взаимно свързани. Вярваме, че направените инвестиции с цел повишаване на тяхната ефективност са от огромно значение за производството на качествено краве мляко.
Земеделие и животновъдство

Селскостопанска техника и земеделска земя

Днес разполагаме със съвременна селскостопанска техника и обработваме 4000 декара, от които 1700 собствена земеделска земя, а останалите са под наем. С цел осигуряването на правилното изхранване на животните в собствената кравеферма, отглеждаме царевица (за силаж и зърно) и тритикале (зърно и слама), необходими за производството на концентриран фураж. Определени площи са предназначени за балиране на сено и тревни сенажи. Земята в нашия регион е оскъдна и се стремим да я запазим чиста и годна за ползване дълго време. При нейната обработка и отглеждането на земеделски култури, използваме естествени торове, голяма част от които получаваме от нашето торохранилище, изградено близо до фермата. Провежданите консултации с нашите партньори „Тракийски университет” Стара Загора и „Агро Синтез” ООД – Шумен в областта на растениевъдството са фактор, влияещ благоприятно за добрите резултати в тази насока.
Земеделие и животновъдство

Доилна зала

Тенденциите в развитието на млечното говедовъдство и утвърдените стандарти на Европейския съюз за качествено сурово краве мляко, са важни условия при проектирането и изграждането на съвременна кравеферма и модерна доилна зала. За да осъществи този план дружеството поставя началото през 2007г., като започва поетапно изграждането на комплекс за обслужване на 1000 животни, от които 400 дойни крави. През същата година е построена и оборудвана от Gea Farm Technologies , първата по рода си роторна доилна зала в България. Изборът и от типа AutoRotor Magnum 40 с двадесет доилни места е направен заради максималния комфорт за човека и животното, оптималните процеси при доене и високия капацитет. Към настоящия момент е построена само една трета от кравефермата и обслужва 300 животни, от които 130 дойни крави.


Доилната зала разполага с компютърна програма и уреди, които отчитат количеството издоено мляко, млечният поток и проводимостта (възпаление на вимето - ранно откриване на маститите) на млякото. В нея е изградена система за автоматично отделяне на млякото от крави третирани с антибиотици или други вещества с карентен период. Инсталираните съоръжения за почистване и дезинфекция на оборудването, централния млекопровод и обособеното помещение за съхранение, допринасят за постигане на добра хигиена. Важен момент при доенето на животните е те да са спокойни, като за целта спомага звучаща релаксираща музика.

Земеделие и животновъдство

Eжедневна грижа за кравите

За постигане на висока средна млечност в нашата ферма сме заложили на животни от порода холщайн и червен холщайн. Водим селекция в направление мляко (количество, брой соматични клетки) и здраве на животните (основно копита и здраве на вимето). Осеменяваме изкуствено с първокласни германски бици, внесени от фирма Геномика. За добрият млеконадой е от значение приятната и удобна обстановка за животните, хуманното отношение към тях и правилното хранене. Оборът е изграден на принципа на свободно боксовото отглеждане. При него животните са свободни, което ги доближава до нормалната им среда на живот - зелената ливада. Животът във фермата от раждането на телето до превръщането му в млеконадойна крава протича под непрекъснати грижи от обслужващия персонал, спазвайки зоохигиените изисквания. Под ръководството на ветеринарните лекари се осъществяват изследвания за болести, издаването на паспорт и правилната идентификация на животните.