Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

05-05-2017

Дружество ЕЛВИ ООД е одобрено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Помощта е за изграждане на цех преработка на мляко и производство на млечни продукти.

Целите и резултатите, които ще бъдат постигнати с проекта, са следните:

  • по-добро използване на факторите за производство;
  • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Реализацията на проекта ще подобри цялосната дейност на Елви ООД, посредством:

  • внедряване на нови мощности;
  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
  • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
  • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони